PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini:

Pakalpojuma sniedzējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību O Smart Games vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, adrese Olgas 17, Jūrmala, LV-2008, tālrunis +371 29180005, e-pasts info@cilvekam.lv;

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos saņemt, saņem vai varētu saņemt vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pakalpojuma saņēmējs — persona, kura veic pakalpojuma iegādi Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikalā. Pakalpojuma saņēmējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Pakalpojums  — jebkurš pakalpojums, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz vai pārdod Pakalpojuma saņēmējam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 Noteikumi par distances līgumuPatērētāju tiesību aizsardzības likumsCivillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Cena – Interneta vietnē norādītā pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu caur šo interneta vietni.

Interneta vietne – Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne www.enjoyhumanity.com;

Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs.

1. Vispārīgie noteikumi

1. 1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Interneta vietnes lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas

2. Atteikuma tiesības.

2.1. Pakalpojuma saņēmējam un Patērētājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma 24 stundu laikā kopš pakalpojuma saņemšanas sākuma. 

2.2. Pakalpojuma saņēmējs punktā 2.1. norādītā laikā par atteikumu paziņo brīvā fromā uz e-pastu: info@cilvekam.lv , norādot vārdu, uzvārdu un bankas konta numuru. Pakalpojuma saņēmējam iemaksātā nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā.

2.1. Veicot pirkumu Interneta vietnē, Pakalpojuma saņēmējs veic aplicienājumu par tālāku atteikuma tiesību zaudēšanu, ja atteikums izteikts vēlāk par punktā 2.1. veikto termiņu.

2.3. Atteikuma tiesību zaudēšanu regulē  MK Noteikumi par Distances līgumu Nr. 255, punkts 22.3.

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem.

3.2. Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

- Pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;

- Pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;

- Pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

4. Pakalpojuma piegādes kārtība.

4.1. 24 stundu laikā pēc Pakalpojuma apmaksas uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par dalību spēlē un norādes par pievienošanos spēles videi - slēgtajai mācību platformai ''Human''.

5. Pakalpojuma apmaksa.

5.1.Pakalpojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

- Veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

- Apmaksājot uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adaresi nosūtīto rēķinu.

6. Strīdu risināšana

6.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

INTERNETA VIETNES enjoyhumanity.com LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''O Smart Games'' vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, adrese: Olgas iela 17, Jūrmala, LV-2008, tālrunis 29180005, e-pasts: info@cilvekam.lv.

Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;

Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne - www.enjoyhumanity.com

Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.Pārdevēja tiesības un pienākumi:

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs.

1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.

2. Lietotāja tiesības un pienākumi:

2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei.

2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

3. Autortiesības:

3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.

3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

4.Tiesiskās attiecibas:

4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.